CB19 Female Pastel Het Pied VPI Axanthic Royal Python